Sanskrit Version
Watch Now
 
Kanaka_Biog.jpg
 
 

Rearranged by Haroon Akhtar
Assisted by Anirudh Lyer, Sahil Lyer, Sainiranjan Sharma, Prajith Nair
Music Production - Siddharth Shenoy
Recorded at: Haroon Akhtar Music Entertainment Studio, Mumbai, India

 
Sanskrit_Lyrics.jpg